Sector Media AS  |  Kildals vei 17 A   |  0678  Oslo  | Tlf: 23 15 85 00
Skip Navigation Links.
Information in English Informationen in Deutsch
 Abonner (RSS)

    

H2O i kontrollerte former

Mens de fleste av oss bruker vann i hytt og pine og betaler det kommunen krever, vedtok Nesodden kommune i 2003 at alle brukere med tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett skulle ha egen vannmåler. Siden da har det vært slutt på dryppende kraner og susende cisterner på halvøya sør for Oslo.

Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Nesodden kommune har rundt 16.500 innbyggere fordelt på vel 5000 husstander. Etter kommunestyrevedtaket i september 2003 er det utplassert nærmere 5000 vannmålere. Planen er at alle skal ha installert vannmåler innen utgangen av 2006.
   Mens de som får vann fra kommunen betaler for hver dråpe som brukes, kan de med egen brønn eller annen vannforsyning trekke fra det som går med til å holde plenen grønn og bilen fri for møkk.
   – For de andre er mengde vann inn det samme som det som går ut i avløpsnettet. Bruker du mye, betaler du deretter, noe som er helt rettferdig, sier Martin Heggland, driftsoperatør i Seksjon vei-vann-avløp.
   – Hva var innbyggernes reaksjon på innføringen av tvungen vannmåling?
   – Jeg tror de aller fleste synes det er greit å betale i forhold til forbruket. Tidligere ble vann- og avløpsavgiftene beregnet i forhold til boligarealet, og dette kunne slå svært skjevt ut der en for eksempel hadde to eldre personer i et stort hus. Vannforbruket var følgelig relativt beskjedent, mens arealet tilsa noe helt annet. Derfor ble innføringen av vannmåler hilst velkommen av mange, forteller Heggland.

Driftssikkerhet
Da kommunestyret hadde fattet det omtalte vedtaket, var det Heggland og hans medarbeidere som skulle sette vedtaket ut i livet. Når det er snakk om så mange vannmålere som 5000, er det viktig at en velger kvalitetsprodukter som gjør at en slipper klager og uttallige utrykninger på grunn av utstyr som ikke holder mål.
   – Vi innhentet anbud på vannmålere etter normal prosedyre og landet så på AxFlow. De ønsket å levere ringstempelmålere som kan plasseres både vertikalt og horisontalt, noe som forenkler monteringen. Det er også denne typen vannmåler som er mest nøyaktig med en deteksjonsgrense på rundt to liter per time. Det vil si at vi kan oppdage lekkasjer i en klosettcisterne, en lekkasje som kan betyr et merforbruk på ti kubikkmeter eller mer per år. For en tid siden hadde vi en kunde som brukte mer enn 34 m<sup>3</sup> på 14 dager. Både kunden og vi syntes at dette var unormalt mye, og etter en liten sjekk fant vi at det var husets ene toalett som «slukte» vann, sier Heggland.
   Han forteller videre at AxFlow kunne også kunne levere andre typer vannmålere men at det er ringstempelversjonen som er best i forhold til vannmåling hos private forbrukere. 70 prosent av drikkevannet i Norge er overflatevann, det vil si vann fra elver og vann. Slik er det også på Nesodden der en stor del av vannet kommer fra Blekksli og Bråtatjern. Overflatevann kan medføre humus i vannet. Helt uskadelig for brukeren, med likevel partikler som skal gjennom rør og vannmåler.
   – En av fordelene med ringstempelmålerne fra AxFlow er at de måler korrekt mengde uansett partikkelinnhold i vannet – selv om vi selvsagt bestreber oss på å levere så god kvalitet som mulig til forbrukeren, sier Heggland som også måler parametre som farge, pH og turbiditet på drikkevannet.
   Hver torsdag er det dessuten tid for stikkprøvemålinger ute på vannettet.
   – Prøvene tas på forskjellige steder i sekvens. Deretter sendes prøvene til Analycen, et kjemisk analyselaboratorium på Kambo ved Moss. Her analyseres prøvene slik at vi kan være sikre på at drikkevannet holder den kvaliteten vi ønsker – og som myndighetene krever, sier Heggland.

Økt bevissthet
Innføring av tvungen vannmåling har fått øynene opp hos mang en Nesodden-beboer.
   – Før vi installerte målerne var det knapt noen som brydde seg om vannforbruket. I ettertid har vi registrert at mange har hatt full service både på sanitæranlegg og kraner. Dessuten er mange gamle og dryppende utekraner skiftet ut med nye, forteller Heggland.
   En liten kuriositet er det verdt å ta med. Heggland forteller at i husstander uten oppvaskmaskin er det gjennomsnittlige vannforbruket høyere enn hos dem med oppvaskmaskin.
   Uansett har folket på Nesodden blitt atskillig flinkere til å tenke vann en de var før kommunestyrevedtaket høsten 2003, og det er mange gamle VA-installasjoner som har fått en særdeles nødvendig oppgradering – både til gled for eieren og for kommunen som har plikt til å levere den vannmengden som hver husstand bruker.

Eget testanlegg
Nå hender det selvsagt at kundene ikke helt stoler på vannmålerne som står på inntaksledningen. «Det kan ikke stemme at vi bruker så mye vann», er gjerne omkvedet. Her er Heggland og resten av gjengen helt nøytrale.
   – Vi har en kalibrert måler som vi har fått fra AxFlow, og denne blir montert hos kunden en kortere periode. I 99 prosent av tilfellene viser det seg at kundens vannforbruk faktisk er det den vanlige måleren viser. Nå hadde vi riktignok en dame som kun hadde et forbruk på fire m<sup>3</sup> per år, men det er faktisk den eneste måleren av nærmere 5000 som har hengt seg opp, smiler en fornøyd Martin Heggland. Service Når en har flere tusen kommunale vannmålere utplassert, er det av en smule interesse å vite hvor lang tid vannmåleren kan rusle og gå før det er behov for service.
   – Vi beregner en driftstid på ti år. Da er det på tide å bytte patronen, selv om erfaringen viser at ringstempelmålerne gjerne holder i både 12 og 13 år før en må foreta service, sier ingeniør Arild Heiersjø hos AxFlow. Heiersjø har bakgrunn som rørlegger og vet hva han snakker om.
   Martin Heggland som har bursdag når vi er på besøk, konstaterer med et smil at han sikkert er bortimot pensjonist når gutta skal ut og gjøre service på de første målerne.
   – Uansett er ikke servicejobben noen stor sak. En tar ut overdelen i måleren, spyler innvendig, setter i ny filterpatron og skrur igjen – uten ny kalibrering. Enklere kan det ikke gjøres, sier Heggland.

Utbygging
Norske vannverk er dessverre kjent for å miste store deler at vannet på vei mellom vannverk og forbruker. Dette har Nesodden kommune tenkt å gjøre noe med, og planene er klare for installasjon av store sonevannmålere med en diameter på opp til 200 mm. Skulle det oppstå en lekkasje i en sone slik at måleren plutselig registrerer et unormalt høyt forbruk, går det automatisk melding til VA-avdelingens servicetelefon.
   – Planen er å installere fem eller seks sonemålere i løpet av de neste to årene, sier Martin Heggland.
   – Nesodden er en kommune som har skikkelig struktur på utbygging av VA-nettet. Da vedtaket om at alle skulle ha vannmålere ble satt ut i livet, hadde de for eksempel møte med alle rørleggerne i kommunen. Naturlig nok blir de fleste vannmålerne installert av lokale folk, og kommunen så fordelen av å være raskt ute med informasjon. I ettertid har rørleggerne fått lånet plomberingsutstyr for vannmålerne av kommunen, noe som gjør hele operasjonen svært smidig både for forbruker og kommune, legger Arild Heiersjø fra AxFlow til.

Artikkelen er skrevet på oppdrag for AxFlow og ble første gang publisert i AxFlows kundemagasin Prosessindusti.


Bildene:
* Martin Heggland, driftsoperatør i Seksjon vei-vann-avløp i Nesodden kommune, er antakelig pensjonist når det er på tide med første servicerunde på vannmålerne.
* Testbenken sjekkes sammen med ingeniør Arild Heiersjø i AxFlow.
* Klar til utrykning.